PRIVACYVERKLARING

Business Growth Solutions B.V. ("Reach Supreme", "BGS", "wij" " ons"), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Reach Supreme vindt de bescherming van persoonsgegeven van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

ARTIKEL 1: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

1. Reach Supreme verwerkt aan ons verstrekte gegevens. Als je met Reach Supreme een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.

a. Naam en adres;

b. Contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);

c. Bedrijfsgegevens;

e. Eventuele inloggegevens aangaande de online diensten;

f. Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

2. Reach Supreme verwerkt gegevens over jouw gebruik van onze diensten. Als je gebruikt maakt van de diensten van Reach Supreme of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

a. Gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;

b. Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;

c. Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;

d. Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);

3. Reach Supreme verwerkt publiekelijk beschikbare gegevens. Als je op het internet persoonsgegevens beschikbaar stelt via social media, publieke mailings, of door het gebruik van gratis publiekelijke software (bijv. op Linkedin, Facebook, Twitter, of overige websites of publiekelijk beschikbare databases), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende - overwegend zakelijke - persoonsgegevens:

a. Naam en adres;

b. Bedrijfsgegevens;

c. Linkedin URL

d. Professionele functie;

e. Contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);

4. Het uitgangspunt is dat Reach Supreme niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

ARTIKEL 2: RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKINGEN

1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou

b. Wettelijke verplichting

c. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen

d. Toestemming van de gebruiker

2. Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek, onderzoek naar eigen diensten en juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@reachsupreme.com.

ARTIKEL 3: MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

1. Wij gebruiken je persoonsgegevens om de diensten te kunnen leveren waar je om vraagt. Daarnaast gebruiken wij je persoonsgegevens indien wij een sociale en economische meerwaarde kunnen creëren die hoger ligt dan de impact van de verloren privacy door je te verbindingen met een ander. Je persoonsgegevens worden door Reach Supreme verwerkt voor de volgende doeleinden:

a. Het opbouwen en onderhouden van klantrelaties inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: a, b, c].

b. Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: a, b].

c. Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: a, c, d].

d. Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: a, c].

e. Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: c].

f. Het creëren van significante economische en sociale meerwaarde voor jou en een ander door een verbinding te bemiddelen en of te bewerkstelligen [grondslag: c].

g. Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: a, c, d].

h. Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: a, c].

i. Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: c].

j. Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: c].

k. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: b, c].

l. Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming [grondslag: c, d].

ARTIKEL 4: HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

1. Reach Supreme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

a. Contactformulier: Max. 2 jaar

b. Sollicitatieformulier: Max. 2 jaar

c. Aanvraag via e-mail: Max. 2 jaar

d. Overige formulieren: Max. 2 jaar

e. Email-campagne account en domeinen: Max. 1 jaar na opzegging dienstverlening

f. Toegang tot accounts voor de diensten: SEO, SEA en Social media: Max. 2 jaar

g. Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief

h. Klantgegevens: Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

ARTIKEL 5: DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

1. Reach Supreme verstrekt je [zakelijke] persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien wij aantoonbaar [sociale en of economische] meerwaarde kunnen creëren voor jou en de derde partij die hoger ligt dan de impact van de verloren privacy. (zo kan logischerwijs worden beredeneerd dat het delen van een emailadres aan een derde partij gerechtvaardigd is indien wij significante economische en of sociale synergie verwachten van een verbinding). Anderzijds verstrekt Reach Supreme je persoonsgegevens indiend dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Reach Supreme gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners of gegevenverificatiesoftware diensten). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Reach Supreme aan de hand van onze verwerkersovereenkomst die te vinden is op onze website in de footer.

2. Op de website van Reach Supreme zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Reach Supreme kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

ARTIKEL 6: COOKIES, ANALYTICS OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

1. Wij maken gebruik van Cookies op onze website. Hiervoor gebruiken wij functionele-, analytische- en marketingcookies. Verzamelde data wordt nooit met anderen gedeeld.

a. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website van Reach Supreme correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het inladen van afbeeldingen en formulieren. Of jouw gegevens in een formulier zodat je niet elke keer alles opnieuw in moet vullen.

b. Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden (onze partners) statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website blijven verbeteren zodat de gebruikerservaring zo hoog mogelijk blijft en de leesbaarheid van onze site geborgd blijft.

c. Wij maken gebruik van marketingcookies op onze website. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke content kunnen bieden. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien en kunnen we je uitsluiten indien dit nodig is en de aangeboden content niet langer relevant is voor jouw bedrijf.

ARTIKEL 7: SOCIAL MEDIA, CHAT EN WHATSAPP

Je kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram en Pinterest of via Whatsapp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

ARTIKEL 8: NIEUWSBRIEF

Reach Supreme brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van onlinemarketing, onze diensten en aanverwante zaken. Als je met Reach Supreme een overeenkomst aangaat of je op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@reachsupreme.com.

ARTIKEL 9: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reach Supreme en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar info@reachsupreme.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

2. Reach Supreme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.com/

3. Bij het indienen van het verzoek kunnen we je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

ARTIKEL 10: HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

1. Reach Supreme neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:

a. De website van Reach Supreme maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

b. Apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.

c. Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.

d. Alle medewerkers van Reach Supreme die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekent.

2. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@reachsupreme.com.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Reach Supreme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

2. Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruikmaakt van de informatie die je op reachsupreme.com vindt.

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS

1. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

a. Business Growth Solutions B.V.
Nieuwe Plantage 94
2611 XM, Delft
The Netherlands

b. E-mail: info@reachsupreme.com

c. Je kunt ook altijd contact opnemen via: info@reachsupreme.com

ARTIKEL 13: WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Reach Supreme behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Reach Supreme adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 15-05-2024.